Acerca de

Venstres_logo.svg.png

Vi har samlet politikken til Venstre innenfor områdene høyere utdanning, forskning og studenter, så det er lettere å finne frem. Vi tar utgangspunkt i partiprogrammet. Om du vil lese mer om politikken til Venstre finner du partiprogrammet her.

Like muligheter til utdanning

Venstre vil øke studiestøtten til 1,5G. De vil øke kostnadstaket og har et mål om å bygge 3000 studentboliger i året. En del av disse skal være universelt utformet. Videre ønsker de:

 • Gratis utdanning for alle studenter i Norge, også utenlandske

 • Tilrettelegge for å få barn i studietiden i utformingen av økonomiske ordninger, tiltak ved utdanningsinstitusjonene og boliger for studenter med barn

 • 2G studiestøtte for studenter med barn

 • Sikre ordninger som gir studielån til påfyll av kunnskap og kompetanseheving. For at flere skal ha mulighet til å ta utdanning, ønsker de å åpne for at studenter som har opparbeidet seg retten til det, kan motta dagpenger under studiet. For studenter som også mottar støtte fra Lånekassen vil de at dagpenger regnes som en del av inntektsgrunnlaget deres. De vil at alle skal ha mulighet til å ta utdanning, og denne muligheten skal vare livet ut og så langt som mulig være uavhengig av hvor du bor

 • Legge til rette for at flere kan ta videreutdanning og få kunnskapspåfyll. Flere desentraliserte utdanningstilbud på alle nivå, tilpasset lokale behov. Skattefradrag for småbedrifter for å finansiere videreutdanning for bedriftens ansatte. Endre finansieringssystemet for høyere utdanning slik at det blir lettere å tilby kortere videreutdanningsopplegg

 • Gi større frihet til universiteter og høyskoler til å vektlegge ulike karakterer og opptaksformer. Senke maksimumsgrensen for tilleggspoeng. Fjerne tilleggspoeng for alder og kjønn. Innføre et felles opptakssystem for universitet- og høyskoler i hele Norden

 • Bygge ut forebyggende og behandlende psykisk helsetilbud til studenter

 • Sikre bedre tilrettelegging på universiteter og høyskoler for studenter med funksjonsvariasjoner. Jobbe for mer inkluderende og menneskeverdig arkitektur og fysisk utforming av offentlige rom

 • Nasjonalt ungdomskort for kollektivtransport som også skal inkludere studenter

 • Studentboliger som eget reguleringsformål, og unntak for eiendomsskatt for studentboliger

 • Student at Risk blir en permanent ordning

 • Forbedre muligheten til utdanning blant innsatte

 • Øke antall studieplasser i sykepleie

 

Høy kvalitet i utdanning og forskning

 • Øke statlig støtte til forskning opp mot tre prosent av statsbudsjettet

 • Opprettelsen av flere private stiftelser og fond for forskning, slik at spesielt unge forskere får flere finansieringskilder

 • Finansiere mest mulig forskning gjennom frie bevilgninger og åpne forskningsprogrammer

 • Gjøre Norge til en fullverdig deltager i alle EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

 • Fortsette å være pådriver for en sterk instituttsektor

 • Legge mer vekt på undervisningskvalitet når det gjelder finansiering

 • Alle studenter skal møte kompetente forskere og forelesere

 • Institusjonene skal ha frihet og den skal ikke innskrenkes. Institusjonene skal selv finne de beste løsningene for å forbedre studie- og forskningskvaliteten

 • Følge opp stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Legge mer vekt på undervisningskvalitet. Flere insentiv for å vektlegge undervisning og pedagogisk kompetanse ved ansettelse av forskere og forelesere

 • Flere norske studenter til utlandet. Alle skal få minst tilbud om ett semester i utlandet

 • Flere utenlandske studenter til Norge

 • Øke finansieringen av internasjonal nettverksbygging og utenlandsopphold for unge forskere

 • Innføre en ordning med forskervisum for å gi flere akademikere muligheten til å arbeide i Norge

 • Gjennomgå regelverket for å gjøre det enklere for utenlandske studenter som tar en hel grad i Norge, å dra på kortere utvekslingsopphold

 • Gjøre det enklere å fullføre påbegynt utdanning fra andre land

 • Gjøre det enklere å få godkjent utenlandske utdanninger i Norge

 • Mer åpen tilgang til forskningsresultater

 • Lærerstudenter bør få erfaring med alle deler av læreryrket gjennom skoleåret

 • Sikre praksisplasser til alle studenter som har krav på det. Sørge for kompetente veiledere i praksis. Flere praksisavtaler på universiteter og høyskoler

 • Nytt lærerløft

Partiet ønsker mer forskning på følgende tema: Hav, tang og tare, marine bestander, fangstmetoder, bearbeiding og markedsføring av norsk sjømat, Antarktis, tegnspråk, kvinnehelse og medisin.

 

Bærekraftig akademia

 • Videreføre Prosess 21 som en plattform der industrien, forskningsmiljøene og myndighetene samarbeider for å gjøre norsk industri klimanøytral eller klimanegativ innen 2050

 • Forskningsrådet skal følge opp «Klimakur 2030»

 • Neste nasjonale langtidsplan for forskning og høyere utdanning skal koble Norges klimautslippsmål med norsk forskning og innovasjon

Det skal forskes mer på følgende bærekrafttema: klima, bærekraftig omstilling, fornybar energi, matvareproduksjon, sprøytemidler og dyrevelferd i oppdrettsnæringen. I tillegg ønsker partiet et grønt perspektiv innen forskningsinnsatsene nevnt i delen over.