Acerca de

standard_sp.png

Vi har samlet politikken til Senterpartiet innenfor områdene høyere utdanning, forskning og studenter, så det er lettere å finne frem. Vi tar utgangspunkt i partiprogrammet. Om du vil lese mer om politikken til Senterpartiet finner du partiprogrammet her.

Like muligheter til utdanning

Senterpartiet vil opprettholde gratisprinsippet i høyere utdanning og øke studentenes kjøpekraft. De vil også bygge flere studentboliger, med 20 % dekningsgrad som mål. Videre ønsker de:

 • Reversere konverteringsordningen. Alle studenter som fullfører studieåret skal få fullt stipend det året

 • Legge bedre til rette for å få/ha barn i studietiden, bla. ved å sikre bedre permisjonsrettigheter, øke økonomisk støtte og sikre fleksibilitet i forbindelse med eksamen/obligatoriske studieaktiviteter

 • Styrke forebyggende arbeid for studenters psykiske helse og tiltak mot ensomhet

 • Styrke studenthelsetilbudet ved samskipnadene og gi vertskommuner støtte til å opprette allmennlegestillinger og andre nødvendige helsetilbud for studenter

 • Studiesteder skal så langt som mulig tilpasse obligatorisk aktivitet slik at alle som har fravær grunnet lovpålagt politisk arbeid har mulighet til å få semesteret godkjent

 • Innføre et rimelig, nasjonalt månedskort for kollektivtransport for barn og unge under 25 år og studenter fram til fylte 30 år

 • Arbeide for at det norske samfunnet skal være universelt utformet innen 2035 og tilgjengelig innen 2025

 • Få innført poeng på høyskole for fagbrev

 • Sikre bedre og fleksible overganger mellom fagskole og universitet/høgskole

 • Endre finansieringssystemet slik at det ivaretar sektorens regionale oppdrag og stimulerer til å opprettholde eksisterende tilbud og til å etablere nye desentraliserte studietilbud– Styrke desentraliserte høgskoletilbud og fjernundervisning, samt ivareta mulighetene for voksnes læring innenfor øvrige, offentlige skoletilbud

 • Etablere et tettere samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner, slik at arbeid og videreutdanning kan kombineres

 • Gi permitterte og ledige muligheten til å ta utdanning i ledighetsperioden

 • Sikre at finansieringssystemet for høyskole og universitet stimulerer til gode etter- og videreutdanningstilbud

 • Ha en arbeidsdeling i universitets- og høyskolesektoren der i hovedsak institusjoner og studiesteder utenfor de store byene skal være tilbydere av etter- og videreutdanningstilbud

 • Støtte utviklingen av Sámi allaskuvla/Samisk høgskole.

 

Høy kvalitet i utdanning og forskning

 • Gjøre studier mer praksisnære og øke studenters deltakelse i forskning

 • Legge til rette for mer internasjonal utveksling underveis i studieløpet, og for at flere tar hele eller deler av graden utenlands

 • Øke basisfinansiering av universitetene og høyskolene. Arbeide for at forskning og forskere får gode rammevilkår

 • Gå gjennom ressursene og mandatet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse med mål om å fjerne parallelle funksjoner og delegere mer myndighet til sektoren selv

 • Styrke norsk som fagspråk både på nynorsk og bokmål. Ansatte ved norske universiteter og høyskoler har et særlig ansvar for å utvikle, vedlikeholde og formidle et godt norsk fagspråk

 • Styrke FOU-arbeidet for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 % av BNP innen 2030

 • Arbeide for mer åpen forskningspublisering for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for flere

 • Utvikle ordningene som bidrar til å utløse mer forskningsfinansering fra næringslivet

 • Øke bevilgningen til regional forskning gjennom regionale forskningsfond og forskningsinstitutter

 • Sikre regional styring av de regionale forskningsmidlene

 • Gi forskningsinstitutter økt basisfinansiering

 • Opprette et forskningsprogram for distriktsutvikling i Norges forskningsråd

 • Ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk og behandling av alvorlige sykdommer, herunder bruk av egne stamceller

 • Gå imot bruk av befruktede egg, fostervev og aborterte fostre i forskning

 • Øke midlene til landbruksforskning og ruste opp utdanningstilbudet i biologiske fag innenfor høyskole og universitetsutdanning i landbruk

 • Spesialisthelsetjenesten skal yte gode og likeverdige sykehustjenester til alle som trenger det, når de trenger det, og i tillegg ha ansvar for forskning og undervisning

 • Øke den nasjonale utdanningen av helseprofesjoner der vi i dag har en stor andel import

 • Styrke arbeidet mot frafall i høyere utdanning

 • Senterpartiet ønsker norsk eierskap i det private næringslivet. De vil arbeide for at statlig eierskap sikrer hovedkontor i Norge og forsknings- og utviklingsaktivitet her i landet

 • Senterpartiet vil satse på forskning og utvikling og utvikle klyngearbeidet slik at Norge kan styrke sin konkurransekraft i verdensmarkedet

 

Senterpartiet ønsker økt forskningsinnsats innen følgende tema:

Landbruk og kvinnesykdommer.

 

Bærekraftig akademia

Senterpartiet ønsker økt forskning på bærekraft innen følgende områder:

Fiskeoppdrett, tare og andre næringsprodukt fra havet, biogass av avfall, produksjon av mat, skogbruk, resirkulering, land og sjødeponi, gjenvinning av mineraler, gruvedrift og antibiotikaresistens.