Acerca de

rodt-logo-0E0690A163-seeklogo.com.png

Vi har samlet politikken til Rødt innenfor områdene høyere utdanning, forskning og studenter, så det er lettere å finne frem. Vi tar utgangspunkt i partiprogrammet. Om du vil lese mer om politikken til Rødt finner du partiprogrammet her.

Like muligheter til utdanning

Rødt ønsker fullstipendiering til alle studenter. På veien dit støtter de kravet om at studiestøtten økes til 2,5 G, og at låneandelen reduseres til 40 % av stipendandelen. De vil sikre statstilskudd til minst 5000 nye studentboliger årlig, med økt kostnadsramme og tilskuddsandel. Videre ønsker de:

 • At studentene selv skal styre sitt lokale velferdstilbud gjennom studentsamskipnadene. Underlegg studentsamskipnadene offentlighetsloven

 • At kommunene fører en aktiv tomtepolitikk og legger til rette for studentsamskipnadenes studentboligbygging. Sette krav til kvaliteten på studentboliger

 • Opprettholde og videreutvikle et desentralisert undervisnings- og utdanningstilbud

 • Opprette målrettede programmer for utdanning på dagpenger […] og andre ytelser. At alle sikres muligheten til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv gjennom å holde kompetansen sin oppdatert. At staten i dialog med fagbevegelsen utvikler et helhetlig omskolerings- og etter-utdanningstilbud til arbeidere i bedrifter og næringer som er i omstilling

 • At staten skal redusere muligheten til å drive rovdrift av profitt på studenter

 • Gi studentene bedre vilkår etter fødsel og gi minimum 12 mnd. studiefinansiering for studenter med barn. Øke overgangsstønaden for enslige forsørgere og sikre mottakernes rett til et utdanningstilbud

 • At fylkeskommunene tilbyr studentrabatt uavhengig av alder, studiested og bosted

 • Ha et eget tilbud om psykisk helsehjelp for studentene uavhengig av studiested

 • Jobbe mot innføring av studieavgift

 • Jobbe for akademisk boikott av Israel

 • At Norge avviser forslag i internasjonale avtaler som gjør utdanning til en internasjonal handelsvare

 • Ha gratis norskkurs ved alle høyere utdanningsinstitusjoner

 • Ha en radikal kjønnskvotering og øremerking av stillinger og utdanningsplasser for kvinner og menn

 • Det må utvikles flere veier mellom studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer samt videregående og høyere utdanning

 • Fjerne absolutte karakterkrav i lærerutdanningene for å sikre mer variert kompetanse. styrke UH-sektorens skikkethetsvurderingsnemnder

 • At det innføres opptjening av pensjonspoeng for all utdanning etter fylte 18 år

 • Innføre gratis fergetransport for alle og ytterligere redusere priser på båt for dem som pendler til arbeid, utdanning eller offentlig velferdstilbud

 • Ha en handlingsplan for universell utforming fram mot 2030, med fokus på bygg, IKT-løsninger, samferdsel og offentlige rom samt utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser. At mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til utdanning og arbeid på lik linje med alle andre i samfunnet

 • Sikre de fengsledes rett til helse, arbeid, utdanning, kultur og fritid

 • At høyskolenes samfunnsoppdrag som regionale og praksisrettede utdanningsinstitusjoner skal verdsettes og prioriteres høyere. Desentraliserte utdanningstilbud over hele landet Styrke lokal og regional kontroll over midler til forskning, innovasjon og næringsutvikling

 • Øke offentlig støtte til gjensidig student- og lærerutveksling og arbeide for forskningssamarbeid med utviklingsland

 

Høy kvalitet i utdanning og forskning

 • Rødt er bekymret for inflasjon i akademisk utdanning, og ønsker å snu denne utviklingen. Partiet mener at kvalitet i forskning og utdanning må sikres gjennom samarbeid, åpenhet og tillit, ikke konkurranse

 • Gi økte grunnbevilgninger til høgskoler, universiteter og offentlige forskningsinstitusjoner. Endre finansieringssystemet slik at universiteter og høyskoler ikke konkurrerer økonomisk. Revurdere Forskningsrådets byråkratiske system for tildeling av forskningsmidler som legger beslag på ressurser som burde brukes på forskning og ikke søknadsprosedyrer

 • At offentlig finansiert forskning er tilgjengelig for alle og ikke avhengig av abonnementer på tidsskrifter eller kjøp av artikler. Rødt støtter intensjonene i Plan S. At alle kliniske studier som er utført i Norge, skal registreres, og at metoder og resultater skal rapporteres uavhengig av utfall

 • At prosjektstørrelsen for doktorgradsstudenter og postdoktorer må være av et omfang som lar seg gjennomføre innenfor normal arbeidstid i prosjektperioden

 • At forskningsinstituttene som er stiftelser og aksjeselskap, bør omgjøres til forvaltningsorgan

 • At stillinger innen både undervisning, forskning og administrative områder i universitet og høyskolene skal være faste, hele stillinger

 • At antall universiteter og høgskoler skal være en faglig og politisk avgjørelse. Universitetsstyrer skal ikke ha fullmakter til å legge ned hele utdanninger eller studiesteder som er opprettet av Storting eller regjering. Breddeuniversitetene må få ansvar for å opprettholde små fag

 • At den individuelle forskningsretten avtalefestes. At forskningsbasert undervisning skal garanteres gjennom styrking av de ansattes rett og mulighet til forskning

 • Demokratisere universiteter og høyskoler. Institusjoner for høyere utdanning skal ha en ledelse som er valgt av ansatte og studenter, der rektor også skal være styreleder

 • At det lages en nasjonal opptrappingsplan for utdanning av helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, spesialsykepleiere og spesialvernepleiere. Spesialutdanningen må innpasses i gradsstrukturen

 • Lærerutdanningen må sikre gode nynorsklærere

 • At kunnskap om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt skal inngå i utdanningen av lærere, barnevernspedagoger, politi, helsefaglige profesjoner, sosionomer og barne- og ungdomsarbeidere. At utdanningen av lærere og barnehagelærere inkluderer hvordan lærerne skal håndtere rasisme og aktivt arbeide mot rasisme. At all utdanning i Norge må inkludere samiske spørsmål og samiske perspektiv innenfor eget fagområde

 • Øke kunnskapen om data- og pengespill blant ansatte […] i lærerutdanningen

 • Sikre hovedkontorer, forskning og utvikling i Norge og gode arbeidslivsstandarder både i eget selskap og hos underleverandørene

Partiet ønsker økt satsing på forskning innen:

Kvinners helse og behandling av transpersoner.

 

 

 

Bærekraftig akademia

Det skal forskes mer på følgende bærekrafttema:

Biologiske råstoff, thoriumkraftverk, miljøgifter og forurensing, avfallsreduksjon og resirkulering, fornybar energi, alternativ til dyreforsøk, hydrogen og ammoniakk som energikilder, karbonfangst og lagring og redusert bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler