Acerca de

Dette er våre valgprioriteringer. Vi har delt dem i tre kategorier: Like muligheter til utdanning, Høy kvalitet i utdanning og forskning og Bærekraftig akademia. Disse valgprioriteringene har også partiene fått tilsendt.

Like muligheter til utdanning

Det må settes i gang en gjennomgang av finansieringssystemet til universiteter og høyskoler, med formål å ivareta forskning og høyere utdanning av høy kvalitet. Finansieringssystemet skal sikre forutsigbarhet, langsiktighet og et handlingsrom for strategiske prioriteringer.

 

Øke satsingen på kvalitetsprogrammene i Diku for å styrke kvalitetsutviklingen i høyere utdanning i tråd med Kultur for kvalitet i høyere utdanning og involvere relevante aktører i utformingen av støtteordningene.

 

Norsk forskningsråd (NFR) må ha programmer hvor studentdeltagelse i forskning blir et kriterium.

 

Alle studenter skal ha tilbud om praksis av god kvalitet i sin utdanning. 

 

Alle studenter skal ha tilgang på faglig mentor.

 

Øke andel mobilitet i høyere utdanning, både for studenter og vitenskapelige ansatte.

 

Effektivisere saksbehandlingen til NOKUT når det kommer til godkjenning av utenlandske grader, samt jobbe for automatisk godkjennelse i tråd med Bolognamålene.

 

Det skal jobbes for at alle institusjoner gir alle studenter på bachelor- og masterutdanninger muligheten til å dra minst ett semester på utveksling.

Bevilgningene til FRIPRO i NFR må økes for å gi mer midler til fri forskning der kvalitet er de viktigste kriteriene for tildeling. Midlene skal ikke styres av faglige eller politiske prioriteringer.

 

Norge skal delta fullverdig i EUs rammeprogram for forskning.

 

Ved neste revidering av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må utdanningens rolle i arbeidet med å bygge kompetanse for å løse samfunnsutfordringer styrkes, samt utdanning og studentenes involvering løftes frem i forskningssatsingene.

 

Statlige universiteter og høyskoler skal sikres stor grad av institusjonell autonomi.

 

Utvide bruken av utviklingsavtalene mellom Kunnskapsdepartementet og de statlige universitetene og høyskolene for å sikre reell arbeidsdeling og spissing av faglig profil institusjonene imellom.

 

Følge opp implementeringen ved institusjonene knyttet til endrede krav til utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk.

Høy kvalitet i utdanning og forskning 

Høyere utdanning skal være gratis ved alle offentlige utdanningsinstitusjoner.

Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G).

Studenter med barn skal ha rett på 12 måneders studiestøtte knyttet til 2G.

Studenter med nedsatt funksjonsevne skal ha rett på 12 måneders studiestøtteknyttet til 2,5G.

Det skal være en todelt støtteordning der minst 40 prosent av studielånet omgjørestil stipend etter hvert som studenten avlegger studiepoeng. Stipendbeløpet skal ikke reduseres.

Legge frem en helhetlig stortingsmelding om utdanningsstøtte.

Det skal prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger i regi av studentsamskipnadene med et mål om en nasjonal dekningsgrad på minimum 20 %,og at 49 % av byggekostnadene skal finansieres gjennom statlige tilskudd.

Studentboliger skal inkluderes som et eget arealformål i Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter.

Det må utarbeides en ordning slik at studentsamskipnadene kan rehabiliterestudentboliger med statlige tilskudd, slik at vi sikrer studentboliger av høy kvalitet.

Det skal innføres et nasjonalt fritak fra eiendomsskatt for studentsamskipnadenes studentboliger

Det må sikres gode rammebetingelser for at studentsamskipnadene kan byggestudentboliger med formål om mer effektiv og forutsigbar boligbygging.

Legge frem en stortingsmelding om studenthelse, med formål om å finne tiltak som svarer til funnene i ulike undersøkelser om studenter.

Studenters psykiske helsevern må styrkes gjennom økte statlige tilskudd.

Det skal utvikles en egen lovbestemmelse som sikrer studentenes læringsmiljø.

Statlig forsikring av studenter må utredes. Med spesielt fokus på studenter som utfører risikofylt studiearbeid og praksis i utlandet.

Det skal utvikles en nasjonal strategi med tiltak for å sikre tilgang til og mangfold ved høyere

utdanningsinstitusjoner, etter krav fra Bologna.

Det skal være krav til formell kompetanse for karriereveiledere i grunnskole og videregående opplæring.

«Students at risk» gjøres til en permanent ordning og utvides.

Bærekraftig akademia

Akademia skal ha netto null utslipp innen 2030.

 

Utdanningsbistand skal brukes som et virkemiddel for å sette et større fokus på høyere utdanning globalt, og bidra til å skape utvikling i og tette relasjoner med det globale sør.

 

SkatteFunn-ordningen må omstilles slik at næringslivet stimuleres til å finansiere mest mulig klimavennlig forskning.

 

Bevilgningen til Norges forskningsråd og øvrig statlig forskningsfinansiering innenfor det grønne skifte må økes og prioriteres ytterligere.

 

Klima og miljøtiltak skal vektlegges ved tildeling av tilskudd til studentboliger.

NSO_logo_farger.gif.gif