Acerca de

logo_1_13224d9899.png

Vi har samlet politikken til Høyre innenfor områdene høyere utdanning, forskning og studenter, så det er lettere å finne frem. Vi tar utgangspunkt i partiprogrammet. Om du vil lese mer om politikken til Høyre finner du partiprogrammet her.

Like muligheter til utdanning

Høyre vil videreføre gratisprinsippet og ivareta lik tilgang til og rett til høyere utdanning. De vil fortsette å øke studiestøtten utover pris- og lønnsvekst. De vil også bygge og oppgradere flere studentboliger for å sikre en tilstrekkelig dekningsgrad. Følgende punkter fra programmet berører temaet like muligheter til utdanning:

 • Øke studiestøtten for de studentene som ønsker å ta hele grader raskere enn på normert tid

 • Øke inntektsgrensen for stipend- og låneordningen til Lånekassen

 • Kontinuasjonseksamen skal gjennomføres utenfor den ordinære eksamensperioden

 • Legge til rette for at flere kan få barn i studietiden gjennom å tilby mer fleksibilitet i studieløpene, bygge flere studentboliger for familier og ytterligere øke studiestøtten til studenter med barn. Øke Lånekassens lånetid for studenter med barn til inntil 10 år

 • Gi norske studenter i utlandet muligheten til å jobbe ved siden av studiene uten å miste medlemskapet i folketrygden

 • Innføre en studieavgift for studenter som kommer utenfra EØS-området og Sveits

 • Gjøre det enklere å kombinere utdanning og kompetansepåfyll med dagpenger og andre ytelser. Gjøre det enklere å kombinere videreutdanning med mottak av trygdeytelser. Sikre at Lånekassen er tilpasset voksne om står i jobb og ønsker å gjennomføre kortere formelle utdanningsprogram ved siden av jobb

 • Etablere en digital plattform med oversikt over alle utdanninger som tilbys, og gi arbeidslivet mulighet til å etterspørre relevante tilbud

 • Reformere opptakssystemet til høyere utdanning med sikte på å redusere antallet tilleggspoeng betraktelig og sikre at flere konkurrerer på likere vilkår. La utdanningsinstitusjonene i større grad kunne stille egne opptakskrav

 • Universiteter og høyskoler skal være heldigitaliserte innen 2025. Offentlige universiteter skal legge ut forelesninger gratis. Tilrettelegge for at internasjonale toppuniversiteter kan gjøre digitale utdanninger tilgjengelig for norske studenter i Norge

 • Følge opp strategien for å utvikle flere fleksible og desentraliserte utdanninger

 • Legge til rette for at flere studenter kan ta fag om sommeren

 • Teste ut modeller for trisemester, først og fremst på masterprogrammer, hvor studiet vil vare i 15 måneder med tre semestre med sommerferie mellom semester 1 og 2

 • Krav om universell utforming i anbud der dette må til for å realisere målet om et universelt utformet samfunn

 • Studenter med funksjonsnedsettelser må få mulighet til mer fleksible utdanningsløp, bostøtte tilpasset særskilte behov og en bedre overgangsordning for BPA ved flytting til studiekommune

 • Se på muligheten for å ha to fastleger i en periode for studenter og elever som er bosatt i en annen kommune enn der de er folkeregistrert

 

Høy kvalitet i utdanning og forskning

 • Sikre norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og jobbe for at norske miljøer stiller sterkt i konkurranse om midlene

 • Gjennomføre langtidsplanen for høyere utdanning og forskning og lage en ny langtidsplan i 2022

 • Styrke satsingen på forskning av særlig høy kvalitet, slik som Fri prosjektstøtte, og videreutvikle ordninger som støtter opp under fremragende miljøer (SFU, SFF, SFI, FME)

 • Styrke satsingen på kommersialisering av forskningsresultater

 • Videreføre et høyt nivå på den offentlige forskningsinnsatsen for å nå målet om at de totale forskningsinvesteringene skal utgjøre tre prosent av BNP innen 2030, hvorav to prosent bør utgjøres av privatfinansiert forskning

 • Stimulere til mer forskning i næringslivet og tettere samarbeid mellom forskning og næringsliv (SkatteFunn, (BIA) og andre næringsrettede programmer i Forskningsrådet

 • Videreutvikle instituttstrategien

 • Øke innsatsen på åpen forskningspublisering for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for flere

 • Trappe opp satsingen på Sentre for fremragende undervisning (SFU)

 • Øke innsatsen på åpen forskningspublisering for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for flere

 • Gjennomgå og justere finansieringssystemet til utdanningsinstitusjonene med mål om å heve undervisnings- og forskningskvaliteten, bidra til mer etter- og videreutdanning og sørge for at flere studenter gjennomfører

 • Innføre fast ordning med to sensorer på eksamen med karakterer som vurderingsuttrykk

 • Jobbe for at flere studenter får mulighet til å skrive bachelor- og masteroppgaver på bestilling fra offentlig sektor, privat næringsliv eller organisasjoner

 • Innføre praksis som en integrert del av studiet i flere studieprogrammer og innføre en ordning for praksisopphold i staten

 • Sikre nok praksisplasser og at kvaliteten på disse er god

 • Gjøre det enklere å reise på utvekslingsopphold både for studenter og vitenskapelig ansatte

 • Stimulere til at det opprettes flere fleksible videreutdanningstilbud som folk har behov for, og som arbeidslivet etterspør

 • Stille krav om at alle fylkeskommuner utarbeider en kompetansestrategi med forpliktende samarbeid med fagskoler og universiteter/høyskoler for å tilby relevante utdanningstilbud i regionen

 

Partiet ønsker mer forsknings på følgende områder:

Mineralutvinning på havbunnen, fiskebestanden og fiskefor, bioteknologi, forebyggende helsearbeid, kvinnehelse, legemidler, demens og hjernesykdommer, vaksiner, ensomhet, velferdsteknologi, kommunale helsetjenester, eldreomsorg, fødselsdepresjon, psykiske helseplage hos unge og romteknologi

 

Bærekraftig akademia

 • Legge til rette for at bedrifter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner kan rapportere på bærekraftsmålene nasjonalt og globalt hvis de ønsker det

Partiet ønsker mer forskning om bærekraft innen følgende områder:

Biobaserte produkter, klimateknologi, biomarine arter, klima, energi, flytende hydrogen og ammoniakk som brensel i skipsfarten, miljøteknologi, marint avfall og polområdene.