Skjermbilde 2021-09-07 091929.png

Tidligere i år samlet vi i Norsk studentorganisasjon alle ungdomspartiene og flere studentorganisasjonene og ble enige om krav til høstens stortingsvalg, Ungdomskravet 2021. Kravene er tydelige: Studenter og høyere utdanning skal prioriteres. 

Vi har tatt en titt i partiprogrammene og sett om de oppfyller kravene våre eller ikke.

ungdomskravet 21.png

Noen partier følger opp Ungdomskravet 2021 og noen partier gjør ikke. Her er begrunnelsene: 

Miljøpartiet de grønne

Styrke studentenes psykiske helse og satse på forebyggende tiltak:

Gi psykisk helse et løft og gir eksempler til forebyggende tiltak som møteplasser. 

 

Bygge studentboliger med mål om 20%:

Bygge minst 3000 studentboliger i året inntil en nasjonal dekningsgrad på 20% er nådd. 

Det må bygges 3586 studentboliger per år i 4 år for å oppnå nasjonal dekningsgrad på 20%. Dette er regnet ut fra antallet studenter høst 2021.

 

Studiestøtten økes med mål om 1,5G:

Heve studiestøtten til 1,5G og fordele den over 12 måneder. 

 

Legges til rette for å ha barn som student:

Gi studenter med barn rett til 12 måneders studiestøtte. Bedre eneforsørgeres mulighet til utdanning.

 

Fremskrittspartiet

Styrke studentenes psykiske helse og satse på forebyggende tiltak:

Styrking av tilbudet innen psykisk helse. 

 

Bygge studentboliger med mål om 20%:

Innføre prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger. 

Når ikke opp til Ungdomskravet 2021 fordi: Skriver ikke hvor mange som skal bygges eller nasjonalt dekningsmål.

 

Studiestøtten økes med mål om 1,5G:

Alle studenter skal få en studiestøtte de kan leve av, som rekker til å studere på heltid som gjør at studenter klarer å gjennomføre studiene på normert eller kortere tid. Studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden. 

Når ikke opp til Ungdomskravet 2021 fordi: Skriver ikke hvor mye som trengs for at studenter skal kunne leve av studiestøtte. 

 

Legges til rette for å ha barn som student:

Studenter med særskilte behov for ekstra tid til å sluttføre en påbegynt utdanning, må ha muligheten til å kunne oppnå tilleggslån/tilleggsstipend når dette er dokumentert av utdanningsinstitusjonen og/eller lege. 

Når ikke opp til Ungdomskravet 2021 fordi: Hva “særskilte behov” er nevnes ikke. 


 

Sosialistisk venstreparti

Styrke studentenes psykiske helse og satse på forebyggende tiltak:

Studentenes psykiske helsevern skal styrkes.

 

Bygge studentboliger med mål om 20%:

Øke kostnadsrammen og bevilge støtte til bygging av 6000 studentboliger i året med mål om å øke den nasjonale dekningsgraden med 30%.

 

Studiestøtten økes med mål om 1,5G:

Innføre 12 måneders studiestøtte, øke den til 2G og holde stipendandelen på samme nivå.

 

Legges til rette for å ha barn som student:

Øke støtten for studenter med barn og styrke rettighetene for gravide og studenter med barn. Bygge flere studentbarnehager tilknyttet samskipnadene. 


 

Venstre

Styrke studentenes psykiske helse og satse på forebyggende tiltak:

Bygge ut forebyggende og behandlende psykisk helsetilbud til studenter. 

 

Bygge studentboliger med mål om 20%:

Øke kostnadstaket og har et mål om å bygge 3000 studentboliger i året.

Når ikke opp til Ungdomskravet 2021 fordi: Det må bygges 3586 studentboliger per år i 4 år for å oppnå nasjonal dekningsgrad på 20%. Dette er om man bruker rekord antallet studenter høst 2021.

 

Studiestøtten økes med mål om 1,5G:

Øke studiestøtten til 1,5G.

 

Legges til rette for å ha barn som student:

Tilrettelegge for å få barn i studietiden i utformingen av økonomiske ordninger, tiltak ved utdanningsinstitusjonene og boliger for studenter med barn. 2G studiestøtte til studenter med barn. 


 

Arbeiderpartiet

Styrke studentenes psykiske helse og satse på forebyggende tiltak:

Satse på studenters psykiske helse, både ved å styrke forskningen og satse på tilpassede lavterskeltilbud. 

 

Bygge studentboliger med mål om 20%:

Bygge 3000 studentboliger i året, med vekt på pressområder. 

Når ikke opp til Ungdomskravet 2021 fordi: Det må bygges 3586 studentboliger per år i 4 år for å oppnå nasjonal dekningsgrad på 20%. Dette er om man bruker rekord antallet studenter høst 2021.

 

Studiestøtten økes med mål om 1,5G:

Øke studiestøtten og legge frem en ny modell for studiefinansiering som bedre legger til rette for heltidsstudenter og gir mulighet for differensiert finansiering for utdanning på deltid.

Når ikke opp til Ungdomskravet 2021 fordi: Skriver ikke hvor mye studiestøtten skal økes, eller mål om 1,5G.

 

Legges til rette for å ha barn som student:

Innføre 12 måneders studiestøtte for heltidsstudenter med barn under 16 år. Sikre opptjening av rettigheter til foreldrepermisjon for studenter og at studenter ikke skal miste foreldrestipend dersom ektefellen eller samboeren tar ut foreldrepermisjon.


 

Rødt

Styrke studentenes psykiske helse og satse på forebyggende tiltak:

Et eget tilbud om psykisk helsehjelp for studentene uavhengig av studiested. 

 

Bygge studentboliger med mål om 20%:

Sikre statstilskudd til minst 5000 nye studentboliger årlig, med økt kostnadsramme og tilskuddsandel. 

 

Studiestøtten økes med mål om 1,5G:

Støtter krav om å øke studiestøtten til 2,5G. 

 

Legges til rette for å ha barn som student:

Bedre vilkår etter fødsel og gi minimum 12 måneders studiestøtte for studenter med barn. Øke overgangsstønaden for enslige forsørgere og sikre mottakernes rett til et utdanningstilbud.


 

Høyre

Styrke studentenes psykiske helse og satse på forebyggende tiltak:

Sikre lett tilgjengelig hjelp for de som opplever psykiske helseproblemer. Mer forskning på psykiske helseplage hos unge. 

 

Bygge studentboliger med mål om 20%:

Bygge og oppgradere flere studentboliger for å sikre en tilstrekkelig dekningsgrad. 

Når ikke opp til Ungdomskravet 2021 fordi: Hva er “tilstrekkelig dekningsgrad” og skriver ikke om et nasjonalt dekningsmål. 

 

Studiestøtten økes med mål om 1,5G:

Fortsette å øke studiestøtten utover pris- og lønnsvekst. Øke studiestøtten for de studentene som ønsker å ta hele grader raskere enn på normert tid. 

Når ikke opp til Ungdomskravet 2021 fordi: Skriver ikke om hvor mye studiestøtten skal økes, eller mål om 1,5G.

 

Legges til rette for å ha barn som student:

Legge til rette for at flere kan få barn i studietiden gjennom å tilby mer fleksibilitet i studieløpene, bygge flere studentboliger for familier og ytterligere øke studiestøtten til studenter med barn. Øke Lånekassens lånetid for studenter med barn til inntil 10 år.

 

Kristelig folkeparti

Styrke studentenes psykiske helse og satse på forebyggende tiltak:

Styrke tjenestene som skal ivareta studentenes fysiske og psykiske helse, og åndelige behov.

 

Bygge studentboliger med mål om 20%:

Videreføre en høy utbyggingstakt for studentboliger. 

Når ikke opp til Ungdomskravet 2021 fordi: Skriver ikke hva “høy utbyggingstakt” er og ikke om det nasjonale dekningsmålet. 

 

Studiestøtten økes med mål om 1,5G:

Øke muligheten for studielån slik at den totale studiestøtten når 1,5G. 

 

Legges til rette for å ha barn som student:

Prioritere en tiltakspakke for studenter med barn, med mer fleksible og tilpassede studieløp, en økt studiestøtte på 2G fordelt over 12 måneder frem til barnet er 2 år, og rett til foreldrepermisjon.


 

Senterpartiet

Styrke studentenes psykiske helse og satse på forebyggende tiltak:

Styrke forebyggende arbeid for studenters psykiske helse og tiltak mot ensomhet.

 

Bygge studentboliger med mål om 20%:

Bygge flere studentboliger, med 20 % dekningsgrad som mål.

Det må bygges 3586 studentboliger per år i 4 år for å oppnå nasjonal dekningsgrad på 20%. Dette er regnet ut fra antallet studenter høst 2021.

 

Studiestøtten økes med mål om 1,5G:

Øke studentenes kjøpekraft. 

Når ikke opp til Ungdomskravet 2021 fordi: Skriver ikke om hvor mye studiestøtten skal økes, eller mål om 1,5G.

 

Legges til rette for å ha barn som student:

Legge bedre til rette for å få/ha barn i studietiden, blant annet ved å sikre bedre permisjonsrettigheter, øke økonomisk støtte og sikre fleksibilitet i forbindelse med eksamen/obligatoriske studieaktiviteter.

Les mer om partienes utdanningspolitikk og studenter HER

Tlf.: 22 04 49 70 (09.00–16.00)

|

Norsk Studentorganisasjon er en uavhengig interesseorganisasjon med 31 medlemslag og omtrent én kvart million medlemmer.

Tullebilde av de seks som sitter i arbeidsutvalget til Norsk studentorganisasjon