Acerca de

Norwegian_Labour_Party_Logo.svg.png

Vi har samlet politikken til Arbeiderpartiet innenfor områdene høyere utdanning, forskning og studenter, så det er lettere å finne frem. Vi tar utgangspunkt i partiprogrammet. Om du vil lese mer om politikken til Arbeiderpartiet finner du partiprogrammet her.

Like muligheter til utdanning

Arbeiderpartiet vil bygge 3000 boliger i året, med vekt på pressområder. De vil øke studiestøtten og legge frem en ny modell for studiefinansiering som bedre legger til rette for heltidsstudenter og gir mulighet for differensiert finansiering for utdanning på deltid. Videre ønsker de at:

 • Høyere utdanning i Norge skal være gratis, også for internasjonale studenter

 • Innføre 12 måneders studiestøtte for heltidsstudenter med barn under 16 år

 • Sikre opptjening av rettigheter til foreldrepermisjon for studenter og at studenter ikke skal miste foreldrestipend dersom ektefellen eller samboeren tar ut foreldrepermisjon

 • Styrke velferdstilbudet til studentene, inkludert helsetilbudet

 • Satse på studenters psykiske helse, både ved å styrke forskningen og satse på tilpassede lavterskeltilbud

 • At kommunene må legge til rette for kommunale tomter og rimelige boliger for førstegangsetablerere og studentboliger

 • Legge til rette for generasjonsmøter, for eksempel studentboliger, barnehager eller skoler i tilknytning til sykehjems- og omsorgsboliger

 • Legge frem en langtidsplan for livslang læring

 • Det utvikles tilbud som er tilpasset arbeidslivet, og som kan kombineres med det å stå i jobb. Arbeidstakere opparbeider en rett til å ta etter- og videreutdanning

 • Sikre bedre planlegging, oppfølging og gjennomføring av kompetansetiltak ved arbeidsavklaring, slik at flere kommer tilbake i arbeid

 • Gi videregående skole, fagskolene og høgskoler og universitet en større rolle i livslang læring

 • Gjøre det enklere å ta relevant etter- og videreutdanning

 • Styrke arbeidet med vurdering av realkompetanse

 • Bygge opp regionale sentre for gratis norskopplæring for arbeidsinnvandrere

 • Sikre bedre muligheter til å ta høyere utdanning over hele landet, basert på lokale kompetansebehov, gjennom en satsing på lokale utdanningssentre over hele landet

 • Stille tydelige nasjonale krav til universiteter og høyskoler om regional tilstedeværelse for å styrke det desentraliserte tilbudet, og endre finansieringssystemet slik at det gir bedre uttelling å satse på kortere studietilbud som etter- og videreutdanning. Satse på fjernundervisning og modulbaserte utdanninger på nett. Etablere pilotprosjekter der man bruker digitale løsninger for å gi steds- og tidsuavhengig kompetanseheving

 • Styrke studiesentrene som regionale samlingspunkter for desentralisert utdanning

 • At studenter som er kroniske syke, har en funksjonsnedsettelse eller blir alvorlig syke under studietiden skal ha tilgang på ordninger som bidrar til og gir de forutsetninger for gjennomført studie

 

Høy kvalitet i utdanning og forskning

 • Prøve ut flere alternative opptaksordninger til lærerutdanningene, for eksempel intervju

 • Styrke kvaliteten i lærerutdanningene

 • Beholde den femårige grunnskolelærerutdanningen på masternivå

 • Igangsette en ny nasjonal rekrutteringskampanje til lærerutdanningen, særlig rettet mot menn

 • Erstatte inntakskravet på fire i matematikk med bredere og mer treffsikre opptakskrav på lærerutdanningen

 • Sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes

 • Legge frem opptrappingsplaner for nye studieplasser for hele landet

 • Gi kommunene og helseforetakene plikt til å stille med praksisplasser

 • Skreddersy det desentraliserte utdanningstilbudet til det offentlige og næringslivets behov

 • Videreføre treprosentmålet i forskningspolitikken og legge frem en strategi for at forskning og utvikling i næringslivet utgjør to prosent av BNP innen 2030

 • Styrke innsatsen på forskning, utvikling og innovasjon på muliggjørende teknologier

 • Utarbeide et ambisiøst veikart og et felles nasjonalt rammeverk for å øke innovasjon, skape arbeidsplasser og samtidig sikre at deler av verdiskapingen fra statlig finansiert grunnforskning kommer fellesskapet til gode

 • Løfte studiekvaliteten gjennom bedre veiledning og oppfølging, mer praksis, bedre digitale løsninger og ved å stille større krav til studieintensitet

 • Innføre en tillitsreform for universitets- og høgskolesektoren ved å blant annet styre sektoren mer basert på tillit, med overordnede mål og å avvikle unødvendige og byråkratiske kontrollregimer

 • Sørge for at bygg og infrastruktur på universiteter og høgskoler holder tilfredsstillende standard, og legge frem en prioriteringsliste for nybygg og investeringer

 • Styrke ordningen med Senter for fremragende utdanning (SFU), og utvide denne og andre ordninger som stimulerer til god utdanningskvalitet

 • Styrke studienes arbeidslivsrelevans, og ivareta humaniora, samfunnsvitenskap og andre fagfelts egenart og selvstendige bidrag til et mangfoldig og kulturelt kompetent samfunn

 • Sørge for at offentlig finansiert forskning er tilgjengelig, og sikre at alle høyere utdanningsinstitusjoner har gode ordninger for publisering med åpen tilgang

 • Heve departementenes forskningsandel og sikre bedre samordning av forskningspolitikken på tvers av staten, organisasjonene og næringslivet

 • De regionale forskningsprogrammene må virke i samspill med de nasjonale programmene, med forskningsmiljøene, de nasjonale virkemidlene og fylkenes egne satsinger, slik at vi mobiliserer flere bedrifter og forskningsaktiviteter til å høste fra Horisont-programmene

 • Redusere søknadsbyråkratiet og rapporteringen knyttet til de konkurranseutsatte arenaene i Norges forskningsråd.

 

Arbeiderpartiet ønsker økt forskningsinnsats innen:

Nordområdene, havbruk, romaktivitet, rasisme og ekstremisme, kunstig intelligens, stordata, autonome systemer, tingenes internett, digitalisering, tang og tare, reiseliv, gruvedrift, bygg- og anlegg, samferdsel, migrasjon, studenters psykiske helse, kvinnehelse, og nevrodegenerative sykdommer

 

Bærekraftig akademia

 • Satse på Ocean Space Center i Trondheim, Senter for Hav og Arktis i Tromsø, Blått Kompetansesenter Sør og havforskningsmiljøet i vest som arenaer for innovasjon og kunnskap

 • Innføre et forskningsløft for klima og omstilling: - Prioritere mer av fellesskapets forskningsmidler til områder der samfunnet har størst behov. - Satse mer på langsiktig forskning gjennom ordninger som Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), kompetanseklynger og flerårige forskningsprogrammer. - Utvide satsingen på fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer og etablere nye forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse knyttet til kunnskapsklynger. - Se på nye finansieringsmåter for toppforskningsmiljø av ekstraordinær internasjonal kvalitet. - Legge til rette for flere ordninger der arbeidstakere fra andre deler av arbeidslivet kan få tilrettelagte forskerløp

 

Arbeiderpartiet ønsker økt forskningsinnsats på følgende bærekraftsområder:

Bestander og ressurser i og langs havet, autonome og grønne løsninger innen maritim transport, klima og natur og miljøvennlig energi.